Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro nákup a prodej prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu La Digue.cz

Používáním služeb internetového obchodu La Digue.cz, se zavazujete přijmout Všeobecné podmínky, uvedeny níže v tomto dokumentu. V případě, že nesouhlasíte se Všeobecnými podmínkami La Digue.cz, prosím, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky, jimiž společnost "LA DIGUE" OOD, dále v textu tohoto dokumentu jen La Digue.cz, poskytuje služby svým uživatelům, prostřednictvím elektronického obchodu La Digue.cz. Všeobecné podmínky, uvedené níže, jsou souhlasem o uzavření kupní smlouvy mezi osobou, která přijala tyto Všeobecné podmínky, dále jen "Zákazník", na straně jedné a La Digue.cz, na straně druhé, ve vztahu k objednání a zakoupení zboží, nabízené prostřednictvím elektronického obchodu La Digue.cz .

PŘEDMĚT SMLOUVY

La Digue.cz poskytuje Zákazníkovi možnost zakoupit zboží, nabízené na webové stránce La Digue.cz a zaplatit příslušnou kupní cenu, při zohlednění a striktním dodržování ze strany Zákazníka těchto Všeobecných podmínek a požadavků, dodatečně uvedených na příslušných webových stránkách La Digue.cz, týkajících se konkrétního zboží.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

Vzhledem k tomu, že zboží, nabízené La Digue.cz, jsou různého druhů a jsou neustále doplňovány a modifikovány za účelem jejich zlepšení a rozšíření produktového katalogu a v souvislosti s legislativními změnami, které ovlivňují podmínky pro jejich nabízení, tyto Všeobecné podmínky mohou být jednostranně měněny La Digue.cz.

CENY

Cena, splatná Zákazníkem, je uvedena ve výzvě k nákupu zboží, v okamžiku podání objednávky na nákup.

ZPŮSOBY PLATBY

Cena dle předchozího oddílu a náklady na dodání mohou být zaplaceny následujícími způsoby: v hotovosti Zákazníkem nebo třetí osobou jménem zákazníka, na dobírku; platba prostřednictvím PayPal.com; platba kartou

PŘEDÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je předáno Zákazníkovi nebo třetí osobě, která přijímá a potvrzuje přijetí zboží jménem Zákazníka. V případě, že Zákazníka nebylo možné zastihnout ve lhůtě pro dodání zboží, na jím uvedené adrese nebo nebudou-li zajištěny přístup a podmínky pro dodání zboží v této lhůtě, La Digue.cz se zbavuje povinností dodat zboží, objednané k nákupu.

PRÁVO ODMÍTNOUT PŘEVZETÍ

Zákazník má právo odmítnout převzetí zboží, které objednal, v následujících případech: - dodané zboží se zjevně neshoduje se zbožím, objednáním Zákazníkem a tuto neshodu lze zjistit běžní prohlídkou zboží; - zboží bylo poškozené během přepravy; - cena, která Zákazník musí zaplatit, neodpovídá splatné ceně;